foto
Kwalifikacja
Co to jest?

Kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych” to zestaw tzw. efektów uczenia się, czyli:

• wiedzy,

• umiejętności i

• kompetencji społecznych

niezbędnych do pilotowania imprez turystycznych.

 

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Wyraz rynkowe oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji.

Zastanawiasz się
Co potwierdza kwalifikacja?

Osoba posiadająca kwalifikację:

jest przygotowana do reprezentowania organizatora imprez turystycznych podczas trwania imprezy turystycznej,

opracowuje plan realizacji imprezy turystycznej oraz kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące jej realizacji,

realizuje imprezę turystyczną prowadząc trasę i przekazując informacje organizacyjne i krajoznawcze uczestnikom imprezy,

sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej i czuwa nad realizacją usług wynikających ze zobowiązań organizatora, dbając jednocześnie o zasoby i renomę pracodawcy.

Travelers friends with luggage walking by street in the city. Selective focus
Sprawdź
Dla kogo jest ta kwalifikacja?
Kwalifikacja skierowana jest do osób, które chcą potwierdzić swoje kwalifikacje w obszarze pilotowania imprez turystycznych.

 

Jeżeli chcesz wykonywać zadania pilota wycieczek to ta kwalifikacja jest dla Ciebie!

Tak. Do egzaminu możesz przystąpić będąc niepełnoletnim, jednak aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek musisz mieć ukończone 18 lat.

Tak. Do egzaminu możesz przystąpić nie mając wykształcenia średniego, jednak aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek musisz dokumentować się wykształceniem średnim lub średnim branżowym (matura nie jest wymagana).

Tak. Egzamin sprawdza, czy masz wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne bez względu na to, jak je zdobyłeś. Kurs pilota wycieczek jest rekomendowany, bowiem pomaga przygotować się do egzaminu, ale nie obowiązkowy.

Tak. Znajomość języka obcego to inna kwalifikacja. Egzamin dla kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych” nie sprawdza znajomości języka obcego.

Zobacz
Jakie przepisy regulują kwalifikację?

Kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych” jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kwalifikacja została opisana zgodnie ze standardami określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Kwalifikacja na mocy Obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018r. została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kwalifikacja została wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Kwalifikacja rynkowa “Pilotowanie imprez turystycznych” jest zgodna z Sektorową, Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji, a tym samym z prawem polskim i Unii Europejskiej.

To rozwiązanie systemowe mające na celu opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze, zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. ZSK idzie w parze z Polską Ramą Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy zawiera opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.

Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) określa wspólne ramy odniesienia dla kwalifikacji w państwach UE. Dzięki temu kwalifikacje są bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie.

Głównym celem ERK jest promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami i rozpoznawalność w danym kraju UE kwalifikacji nadanej w innym kraju UE.

Europejskie Ramy Kwalifikacji to narzędzie, które pomaga w komunikacji i porównywaniu systemów kwalifikacji w Europie. Uczący się, absolwenci, organizatorzy kształcenia i szkolenia, pracodawcy mogą dzięki temu lepiej zrozumieć i porównywać kwalifikacje nadawane w różnych krajach i różnych systemach kształcenia i szkolenia.

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki została opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka. Celem jest uporządkowanie kwalifikacji; rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji, a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i jakości. To opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarach:
• hotelarstwo,
• gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),
• organizacja turystyki,
• pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Zobacz
Czy muszę potwierdzić kwalifikację?

Nie. Jest to kwalifikacja rynkowa, przystąpienie do egzaminu jest nieobowiązkowe.

Irena Borkowska photo

Irena Borkowska

pilotka wycieczek
Zdecydowałam się przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, bowiem chciałam potwierdzić swoje przygotowanie do wykonywania zawodu i móc je udokumentować przyszłym pracodawcom.
Sylwia Matuszak photo

Sylwia Matuszak

pilotka wycieczek
Skończyłam kurs pilota wycieczek i automatycznie poszłam na egzamin kwalifikacyjny. Zdałam. Teraz jestem pewna, że poradzę sobie w nowym zawodzie.

Potwierdzenie kwalifikacji daje sporo korzyści:

 

będziesz dokumentować się certyfikatem kwalifikacji zgodnym z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji, zatem Twoja kwalifikacja będzie rozpoznawalna we wszystkich krajach Unii Europejskiej,

 

potencjalni pracodawcy będą wiedzieli, że posiadasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do poprawnego pilotowania imprez turystycznych,

 

będziesz czuć się pewniej w nowym zawodzie wiedząc, że jesteś dobrze przygotowany do jego wykonywania.

Zastanawiasz się
Co z osobami, które posiadają “stare” uprawnienia?
Jest wiele osób, które posiadają uprawnienia pilota wycieczek wydane przed 2014r. (przez wielu nazwane licencją pilota wycieczek).

 

Aktualnie trwają rozmowy na temat możliwości uznania wcześniej uzyskanych uprawnień jako potwierdzenia posiadania efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”.

IMG_6668
#iguru_dlh_66a128501d8f0 .dlh_subtitle {color: #1489cc;}#iguru_button_66a12850244d5 .wgl_button_link { color: #1489cc; }#iguru_button_66a12850244d5 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_66a12850244d5 .wgl_button_link { border-color: #1489cc; background-color: #ffffff; }#iguru_button_66a12850244d5 .wgl_button_link:hover { border-color: #1489cc; background-color: #1489cc; }#iguru_button_66a1285025143 .wgl_button_link { color: #1489cc; }#iguru_button_66a1285025143 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_66a1285025143 .wgl_button_link { border-color: #1489cc; background-color: #ffffff; }#iguru_button_66a1285025143 .wgl_button_link:hover { border-color: #1489cc; background-color: #1489cc; }#iguru_button_66a1285025d88 .wgl_button_link { color: #1489cc; }#iguru_button_66a1285025d88 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_66a1285025d88 .wgl_button_link { border-color: #1489cc; background-color: #ffffff; }#iguru_button_66a1285025d88 .wgl_button_link:hover { border-color: #1489cc; background-color: #1489cc; }