Zobacz
Kto przeprowadza egzamin?

Egzamin (tzw. proces walidacji dla kwalifikacji) przeprowadza upoważniona Instytucja Certyfikująca.

Kadry Turystyki Sp. z o.o. jest taką instytucją, na mocy decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23. sierpnia 2018r. nadającej uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Sprawdź
Co muszę wiedzieć i umieć na egzamin?

Aby uzyskać kwalifikację, musisz potwierdzić wszystkie efekty uczenia się zawarte w opisie kwalifikacji.

 

Komisja sprawdzi, czy:

Skompletować informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej:
• zweryfikować informacje krajoznawcze pochodzące z różnych źródeł wiedzy adekwatne do rodzaju imprezy turystycznej i uczestników;
• zgromadzić materiały (np. mapy i plany miast, zdjęcia, ryciny, nagrania audio i wideo);
• opracować materiały pomocnicze potrzebne do realizacji imprezy turystycznej.

 

Opracować plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej
• omówić różnice między rodzajami imprez turystycznych;
• przeanalizować przedłożoną przez organizatora imprezy turystycznej dokumentację pod kątem możliwości realizacji imprezy i proponuje ewentualne zmiany;
• sporządzić plan realizacji imprezy turystycznej dostosowany do jej rodzaju oraz uczestników, wykorzystując informacje dotyczące obiektów, usług lokalnych kontrahentów oraz atrakcji turystycznych stanowiących podstawę realizacji imprezy turystycznej.

Realizować program imprezy turystycznej

• prezentować informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;
• prowadzić trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia;
• korzystać z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;
• komunikować się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami, pracownikami obiektów noclegowych);
•  przekazywać dokumenty zgodnie z procedurami organizatora imprezy turystycznej.

 

Kontrolować i nadzorować przebieg imprezy turystycznej
•  omawiać zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;
•  omawiać zasady zapewniania świadczeń zastępczych;
•  omawiać zasady zachowania się w przykładowych sytuacjach awaryjnych;
•  opisywać procedury reklamacyjne w przypadku braku zapewnienia usługi przez organizatora imprezy turystycznej lub jego kontrahenta lub dostarczenia jej w jakości i czasie innym niż ustalony.

 

Sprawować opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej
•  wymieniać zasady bezpiecznej realizacji imprezy turystycznej;
•  instruować grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie realizacji imprezy turystycznej;
•  wymieniać sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych (np. kontakt z ubezpieczycielem, placówką dyplomatyczną, przewoźnikiem);
•  omawiać zasady postępowania w przykładowych sytuacjach trudnych i konfliktowych, które mogą wystąpić w czasie trwania imprezy turystycznej.

 

Opracować rozliczenie realizacji imprezy turystycznej
•  wymieniać dokumenty związane z rozliczeniem realizacji różnych typów imprez turystycznych;
•  wskazać elementy raportu z realizacji różnych typów imprez turystycznych;
•  omówić sposoby rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją imprezy turystycznej.

Sprawdź
Jak przygotować się do egzaminu?
Zintegrowany System Kwalifikacji zakłada, że wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, która są weryfikowane podczas egzaminu, można uzyskać podczas edukacji formalnej, nieformalnej czy pozaformalnej. Tzn. podczas nauki w szkole, na studiach, na kursach i szkoleniach lub poprzez pracę i doświadczenie.

 

Zatem możesz przygotować się do egzaminu w wybrany przez siebie sposób.

 

My rekomendujemy udział w kursie pilota wycieczek, lekturę Podręcznika Pilota Wycieczek oraz innych książek związanych z pilotowanie wycieczek oraz pracę własną. Orientacyjny czas, który należy przeznaczyć na naukę to 120 godzin.

Travel concept - Close up Portrait young beautiful attractive redhair girl wtih trendy hat and sunglass smiling. Blue Pastel Background. Copy space.
pencil
Zobacz
Gdzie i kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin odbywa się w różnych miastach i terminach.

Dowiedz się
Jak zapisać się na egzamin?

wybierz miejsce i termin egzaminu

wyślij formularz zgłoszenia

dokonaj opłaty za udział w egzaminie

Po wypełnieniu Formularza i uiszczeniu opłaty Kandydat niezwłocznie otrzymuje informację o zakwalifikowaniu na Egzamin.

Czy mogę zrezygnować z udziału w egzaminie? photo

Czy mogę zrezygnować z udziału w egzaminie?

Tak.
Musisz to zrobić w formie pisemnej (mailowo lub korespondencyjnie). Jeżeli otrzymamy informację najpóźniej 10 dni przed egzaminem, zwrócimy Ci całą wpłaconą opłatę egzaminacyjną. W przypadku otrzymania rezygnacji na mniej niż 10 dni przed egzaminem, otrzymasz zwrot opłaty za udział w egzaminie z potrąceniem realnie poniesionych przez nas kosztów związanych z jego organizacją.
Zastanawiasz się
Kiedy otrzymam informację, iż egzamin się odbędzie?
Na 10 dni przed terminem egzaminu otrzymasz od nas informację o potwierdzeniu lub anulowaniu terminu egzaminu. Egzamin potwierdzimy, jeżeli zgłosi się min. 12 osób. Jeżeli anulujemy egzamin, zaproponujemy Ci inny termin lub zwrot całej opłaty egzaminacyjnej.

 

Jeżeli Twój udział w egzaminie wiąże się z dojazdem i noclegiem, pamiętaj aby dokonać rezerwacji biletów i zakwaterowania z opcją anulacji, gdyby egzamin nie został potwierdzony.

 

W przypadku potwierdzenia egzaminu wyślemy do Ciebie:
• informacje organizacyjne (np. miejsce egzaminu),
• instrukcję do zadania samodzielnego,
• punkty trasy pieszej i autokarowej.

unnamed
18
Dowiedz się
Ile trwa egzamin?
Egzamin trwa 1 dzień i odbywa się w godz. 10:00-18:00.

 

Czy w trakcie egzaminu jest przerwa?
Tak, zaplanowana jest przerwa obiadowa. Jednak rekomendujemy zabranie ze sobą prowiantu, bowiem przerwa może nie wystarczyć aby zdążyć zjeść obiad w restauracji.

Zobacz
Jak wygląda egzamin?

Proces walidacji dla kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych” w Kadrach Turystyki składa się z 4 części:

1. testu wiedzy,
2. zadania samodzielnego,
3. prowadzenia fragmentu trasy pieszej,
4. prowadzenia fragmentu trasy autokarowej.

• Test wiedzy trwa 40 minut
• Test wiedzy składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
• Test wiedzy weryfikuje efekty uczenia się dotyczące 10 kryteriów
• Do każdego kryterium są 4 pytania
• Aby zaliczyć kryterium musisz udzielić prawidłowej odpowiedzi na min. 2 pytania
• Aby zaliczyć test wiedzy musisz zaliczyć wszystkie kryteria

Wraz z informacją o potwierdzeniu terminu egzaminu, czyli 10 dni przed egzaminem, otrzymasz od nas program imprezy turystycznej oraz informacje jej dotyczące np. typ imprezy, grupa docelowa, dokonane rezerwacje itp.

Twoim zadaniem jest przygotowanie się do pilotowania tej wycieczki, czyli skompletowanie informacji organizacyjnych i krajoznawczych oraz opracowanie planu jej realizacji.

To zadanie wykonujesz w domu, na 3 dni przed egzaminem wysyłasz do nas. Podczas egzaminu komisja zadaje pytania dotyczące przygotowanego przez Ciebie zadania.

Wraz z informacją o potwierdzeniu terminu egzaminu, czyli 10 dni przed egzaminem, otrzymasz od nas punkty trasy autokarowej.

Twoim zadaniem jest doprowadzenie kierowcy do danego punktu oraz udzielanie podstawowych informacji krajoznawczych podczas przejazdu.

Kolejność realizacji zadania losujesz w dniu egzaminu, przed wejściem do autokaru. Pamiętaj, iż kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie, w zależności od okoliczności.

Przed realizacją trasy autokarowej otrzymasz od egzaminatorów druk raportu z wycieczki, który musisz wypełnić i oddać egzaminatorom po zakończeniu tej części egzaminu.

 

Czy mogę korzystać z materiałów pomocniczych?

Tak. W trakcie prowadzenia fragmentu trasy autokarowej możesz korzystać ze swoich materiałów kartograficznych (map, planu miasta) i urządzeń do nawigacji (np. GPS). My także będziemy mieli na egzaminie materiały kartograficzne i urządzenia do nawigacji, zatem będziesz mógł z nich skorzystać.

 

Jak długo trwa ta część egzaminu?

To zależy od egzaminatorów. Nie ma określonego czasu na jednego zdającego. Zadaniem egzaminatorów jest weryfikacja, czy poszczególne efekty uczenia się zostały potwierdzone. Zatem możesz być na fotelu pilota kilka lub kilkanaście minut – nie ma reguły.

Czas realizacji tej części Egzaminu zależy od decyzji Egzaminatorów. Egzaminatorzy podejmują decyzję o zakończeniu prowadzenia fragmentu trasy przez danego Kandydata w momencie zweryfikowania wszystkich efektów uczenia się przeznaczonych do potwierdzenia w tej części Egzaminu.

Wraz z informacją o potwierdzeniu terminu egzaminu, czyli 10 dni przed egzaminem, otrzymasz od nas punkty trasy pieszej.

Twoim zadaniem jest doprowadzenie grupy do danego punktu oraz udzielanie podstawowych informacji krajoznawczych.

Kolejność realizacji zadania losujesz w dniu egzaminu, przed rozpoczęciem tej części egzaminu.

Przed realizacją trasy pieszej otrzymasz od egzaminatorów system nagłośnienia (tzw. TGS – tour guide system), z którego musisz korzystać podczas tej części egzaminu.

 

Czy mogę korzystać z materiałów pomocniczych?

Tak. W trakcie prowadzenia fragmentu trasy pieszej możesz korzystać ze swoich materiałów kartograficznych (map, planu miasta) i urządzeń do nawigacji (np. GPS). My także będziemy mieli na egzaminie materiały kartograficzne i urządzenia do nawigacji, zatem będziesz mógł z nich skorzystać. Możesz także używać materiałów dodatkowych, takich jak zdjęcia, rekwizyty, które będą Ci pomocne podczas przekazywania podstawowych informacji krajoznawczych.

 

Jak długo trwa ta część egzaminu?

To zależy od egzaminatorów. Nie ma określonego czasu na jednego zdającego. Zadaniem egzaminatorów jest weryfikacja, czy poszczególne efekty uczenia się zostały potwierdzone. Zatem możesz prowadzić trasę pieszą kilka lub kilkanaście minut – nie ma reguły.

Czy biorę udział we wszystkich częściach egzaminu? photo

Czy biorę udział we wszystkich częściach egzaminu?

Tak.
Przystępujesz do wszystkich części egzaminu bez względu na to, czy poprzednia została zaliczona. Dzięki temu widzisz, i uczysz się, jak wygląda egzamin. Wyjątkiem są osoby, które przystępują do egzaminu ponownie, gdyż wcześniej nie zaliczyły określonej części. W takie sytuacji przystępują jedynie do wybranej części egzaminu.
Pamiętaj
Co zabrać na egzamin?
Zabierz:

 

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • 4 egzemplarze zadania samodzielnego (po jednym dla każdego egzaminatora i jeden dla Ciebie) oraz materiały …
  • materiały kartograficzne (mapa, plan miasta) oraz urządzenie do nawigacji (my także będziemy je mieć, zatem możesz skorzystać z naszych); a także materiały dodatkowe (np. zdjęcia, rekwizyty), których chcesz użyć podczas prowadzenia trasy pieszej
  • prowiant (wszakże zaplanowana jest przerwa na obiad, ale czasu może nie wystarczyć aby zjeść posiłek w restauracji)
W drogę...
Zobacz
Kto prowadzi egzamin?
Egzamin prowadzi komisja złożona z 3 egzaminatorów. Każdy z nich:

 

posiada min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w pilotowaniu imprez turystycznych,

 

posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pilotowania imprez turystycznych,

 

ma wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania metod walidacji, a także weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się, zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, która jest aktualizowana co najmniej raz na 5 lat.

Sprawdź
Jak oceniany jest egzamin?
Każdy z egzaminatorów niezależnie ocenia zdającego.

 

Twoim zadaniem jest potwierdzenie wszystkich efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji.

 

Efekt uznaje się za potwierdzony, gdy przynajmniej 2 egzaminatorów go zaliczy.

 

Wynik egzaminu otrzymasz w ciągu 10 dni od dnia egzaminu. Wyślemy je do Ciebie mailem. W tzw. decyzji walidacyjnej będziesz widział wszystkie efekty uczenia się oraz to, które i przez ilu egzaminatorów zostały potwierdzone.

 

Jeżeli wszystkie efekty uczenia się będą zaliczone przez przynajmniej 2 egzaminatorów to oznacza, że zdałeś egzamin a tym samym otrzymujesz kwalifikację rynkową „Pilotowanie imprez turystycznych”. Brawo!

Young business woman using digital golden stars
magnifying-glass

W której części egzaminu ocenianie są poszczególne efekty uczenia się? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie.

Co zrobić, gdy nie zgadzam się z wynikiem egzaminu? photo

Co zrobić, gdy nie zgadzam się z wynikiem egzaminu?

Egzamin oceniają, niezależnie od siebie, 3 egzaminatorzy bowiem zależy nam aby wynik egzamin był jak najbardziej trafny i rzetelny. Jeżeli będziesz mieć zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania egzaminu, a w szczególności do przestrzegania zasad Regulaminu, masz obowiązek zgłosić je jednemu z egzaminatorów. Egzaminator sporządzi notatkę i przekaże ją nam. Takie zgłoszenie może być podstawą do odwołania się od wyniku egzaminu. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wyniku egzaminu masz prawo do odwołania się od niego. Musisz to zrobić w formie pisemnej. Odwołanie trzeba uzasadnić, wskazując zwięźle przyczyny jego wniesienia. Gdy uznamy odwołanie za zasadne, możemy zmienić wynik egzaminu lub dać Ci możliwość udziału w kolejnym egzaminie bez wnoszenia dodatkowej opłaty. Odpowiedź na Twoje zastrzeżenia otrzymasz od nas w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez nas Twojego pisma. Od decyzji instytucji certyfikującej przysługuje odwołanie.
Co zrobić, gdy nie zdam egzaminu? photo

Co zrobić, gdy nie zdam egzaminu?

Możesz przystąpić do kolejnego. Bierzesz udział jedynie w części, w której weryfikujemy efekt uczenia się, którego wcześniej nie potwierdziłeś. Twój wynik z wcześniejszego egzaminu zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia egzaminu. Dlatego wystarczy, że potwierdzisz brakujące efekty uczenia się a otrzymasz kwalifikację. Przystępując do kolejnego egzaminu uiszczasz pełną opłatę, bez względu na ilość części egzaminu, do których przystępujesz.
Zastanawiasz się
Co otrzymam, gdy zdam egzamin?

Gdy zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową “Pilotowanie imprez turystycznych”.

uprawnienia pilota wycieczek
#iguru_dlh_666aedbb127d2 .dlh_subtitle {color: #ffffff;}